REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sklep.medicalclinic.pl/content/6-regulamin prowadzonego przez Medical Clinic Podhale, z siedzibą w Waksmundzie, ul. Nowotarska 294, NIP 735-286-16-73, REGON 360508165. Regulamin w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

 4. Gość– osoba zakupująca produkt nie zakładająca konta klienta.

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na

  odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 6. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

 7. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.medicalclinic.pl/ za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 8. Strona – Usługodawca lub Klient;

 9. Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne

  świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

10.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;

11.Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

12.Usługodawca (także „Sprzedawca” lub „Medical Clinic Podhale”) – Medical Clinic Podhale, 34-431 Waksmund, ul. Nowotarska 294, NIP 735-286-16-73, REGON 360508165.

13.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

OBOWIĄZKI KLIENTA (Użytkownika Sklepu)

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

 2. Zamówienia można składać także telefonicznie pod nr telefonu (18) 264 40 00 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00:-20:00, oraz soboty w godz. 8.00 – 15.00.

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 4. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 7. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

  CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  1) przelewem bankowym na rachunek bankowy Medical Clinic Podhale (przedpłata); płatności należy dokonać na numer konta: w tytule podać dane (imię nazwisko, adres, oraz nazwę usługi medycznej, która została wykupiona) nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0401 6800.
  2) za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (udostępnianego przez PayPro Spółkę Akcyjną zarejestrowaną jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000,00 PLN – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową.

AKTYWACJA PRODUKTU

 1. Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w Zamówieniu oraz po dokonaniu płatności za Produkt.

 2. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:
  1) w przypadku usług płatnych przelewem, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, po tym jak wymagana kwota pieniężna znajdzie się na rachunku bankowym Medical Clinic Podhale;
  2) w przypadku usług płatnych za pośrednictwem Przelewy24 – nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: Medical Clinic Podhale, 34-431 Waksmund, ul. Nowotarska 294.

 2. Medical Clinic Podhale S.C gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Medical Clinic Podhale S.C.

 2. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, przetwarzane są przez Medical Clinic Podhale S.C. w celu realizacji Zamówienia, a w razie wyrażenia zgód przez Klienta także w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę.

 3. Medical Clinic Podhale S.C. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

  KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Kontakt z Medical Clinic Podhale S.C. jest możliwy w szczególności:
  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@medicalclinic.pl
  2) telefonicznie pod nr telefonu 18 264 40 00 dostępnym w dni powszednie w godz. 8.00-12.00; oraz soboty w godzinach 8.00-15.00.

 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane: 1) listownie na adres:
  Medical Clinic Podhale
  ul. Nowotarska 294,34-431 Waksmund.

  2) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontaktmcpodhale@gmail.com

3. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@medicalclinic.pl lub pisemnie na adres Medical Clinic Podhale ul. Nowotarska 294,34-431 Waksmund.

 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Medical Clinic Podhale może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  1) przedstawienie oferty Sklepu,
  2) możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
  4) możliwość korzystania z Konta Klienta,
  5) Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
  6) Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
  7) Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
  8) Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  9) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  10) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  11) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  12) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, 13) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie ma ona zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe Medical Clinic Podhale, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Medical Clinic Podhale S.C lub podmiotom, z którymi Medical Clinic Podhale zawarło stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Medical Clinic Podhale.